Keramik: Modern

13 Januar - 24 Februar 2018

Mit Werken von:
CHUROKU IV
KISHIMOTO, Kennin
MIZUNO, Hanjiro
OGAWA, Machiko
TANIMOTO, Kei
TSUJIMURA, Shiro