11. Tensakukai – Homage to YU-ICHI. YU-ICHI Inoue, Thomas Baumhekel u. a.

Tokyo Metropolitan Theater Gallery, Ikebukuro, Tokyo. 06.- 11.06.2023

Photos: Tokio Ito
Juli 13, 2023