Masamichi Yoshikawa: Porzellan

3 Juni - 15 Juli 2023