10. Tensakukai - HOMAGE TO YU-ICHI. YU-ICHI Inoue, Thomas Baumhekel u.a.

Tokyo Metropolitan Theater Gallery, Ikebukuro, Tokyo. 9.6. - 13.6.2021
Photos: Unac Tokyo

Juni 15, 2021